Dnešní datum:
23.03.2018

Aktuální čas:


Počítadlo:
[CNW:Counter]

 

 

 

 

 

 

Člen České komory služeb ochrany majetku a osob (ČK SOMO)

Člen Hospodářské komory České republiky (HK Ř)

 

MINOS - IMS, s.r.o.

Security servis

Security management

Facility management

Consulting

(Meziměstská INtegrovaná Ochranná Služba) - (InterMinosServis)

 

 

 

Bezpečnostní a poradenská agentura MINOS-IMS, s.r.o. vznikla integrací a sjednocením profesionálních zkušeností, kapitálu a odborníků z několika bezpečnostních a dalších profesních společností a agentur z území Moravskoslezského kraje v roce 1996.

Úklidové služby zahájila společnost v roce 1998 a svou činnost na tomto úseku zaměřuje zejména na objekty a areály, kde zajišťuje bezpečnostní služby a provádí ostrahu objektů, ale v posledním období i mimo ně .

Bezpečnostní úsek činnosti MINOS-IMS, s.r.o. je specializován a specificky vybaven na poskytování komerčních bezpečnostních služeb zejména pro průmyslové podniky, hospodářské, obchodní, výrobní či jiné organizace a instituce, jakož i na ochranu osob a podnikatelských aktivit. Činnost společnosti je zaměřována především na zajištění nerušeného provozu v objektech klienta, ochranu zdraví a životů jeho zaměstnanců, ostrahu a ochranu jeho majetku, vyhledávání, prevenci a paralyzování majetkové trestné činnosti uvnitř objektů klienta, uskutečňování přeprav a doprovod při přepravách hotovostí a cenin a dle požadavku klienta poskytuje další ochranné a bezpečnostní služby, včetně detektivních a úklidových.

Společnost se dále zaměřuje na komerčně právní a bezpečnostní poradenskou činnost v oblasti provozování bezpečnostních služeb a také pro další vybrané živnosti, vypracovává návrhy variant na optimální ostrahu majetku a zajišťování provozu ve střežených objektech a dle požadavku klienta zpracovává bezpečnostní projekty a studie ochrany objektů.

Technický úsek činnosti MINOS-IMS, s.r.o. je zaměřen na poskytování technických služeb k zajištění ochrany majetku, osob, dat a informací. Na tomto úseku provádíme výstavbu, přestavbu, rozšiřování, servis, pravidelné prohlídky a revize elektronické zabezpečovací i protipožární signalizace, průmyslové televize, docházkových systémů apod. dle ČSN.

Objekty, které jsou vybaveny nebo které vybavíme elektronickou zabezpečovací signalizací napojujeme na pult centrální ochrany objektů a zabezpečujeme rovněž výjezd zásahové skupiny k narušeným objektům. V této činnosti úzce spolupracujeme s dalšími bezpečnostními službami z teritoria na základě uzavřených hospodářských smluv o spolupráci a součinnosti.

Lektorská činnost - společnost mj. organizuje a provádí školení a připravuje vlastní zaměstnance i zaměstnance ostatních bezpečnostních agentur ke složení odborných zkoušek z dílčí profesní kvalifikace "strážný" a "detektiv koncipient" dle požadavků novely Živnostenského zákona.

MINOS-IMS, s.r.o. disponuje kvalifikovanými zkušebními komisaři, kteří působí u autorizované osoby "Hospodářská komora ČR" a mohou tedy pod hlavičkou České komory služeb ochrany majetku a osob zajistit a provádět pro zájemce i vlastní zkoušky z odborné profesní kvalifikace "strážný" či "detektiv koncipient".

MINOS-IMS, s.r.o. má 97% všech zaměstnanců na úseku bezpečnostních služeb odborně vyškolených a tito jsou již také držiteli

profesního certifikátu "strážný" nebo "detektiv koncipient".

Společnosti MINOS-IMS tedy po roce 2012 nehrozí nebezpečí odnětí koncese z důvodu nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů tak, jak to ukládá Živnostenský zákon.

 

U společnosti MINOS-IMS, s.r.o. je zaveden od roku 2005 certifikovaný systém kvality služeb, na základě kterého získala a do roku 2013 obhajovala Certifikát dle normy ISO 9001:2008 pro obory

"Bezpečnostní služby" a "Úklidové služby".

-------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITIKA KVALITY

Společnost MINOS – IMS, s. r. o. je soukromá bezpečnostní agentura působící na českém trhu již od roku 1996. Hlavní podnikatelská činnost společnosti spočívá v poskytování služeb k zajištění ochrany majetku a osob a to nejen ostrahou fyzickou, ale i elektronickou zabezpečovací signalizací. Firma dále zabezpečuje úklid a správu budov, detektivní služby, pořadatelské a organizační zajištění společenských akcí, a další.


Vedení společnosti MINOS – IMS, s.r.o. v zájmu udržení a zlepšení získané pozice na trhu bezpečnostních agentur, v souladu se svými podnikatelskými cíli a strategickým záměrem společnosti jehož nedílnou součástí je dosažení vysoké úrovně uspokojování požadavků a potřeb našich zákazníků, zlepšování kvality poskytovaných služeb, zvýšení efektivity procesů a zároveň udržení nízkých nákladů,

vyhlašuje následující zásady Politiky kvality:


1. Péče o zákazníka. Středem veškerých aktivit nás, zaměstnanců společnosti, je zákazník, jeho požadavky, potřeby a zájmy. Společným záměrem je vytvoření a neustálé rozšiřování okruhu stálých zákazníků společnosti, intenzivní a především osobní komunikace poskytující průběžně informace o jejich přáních a potřebách, vedoucí k neustálému zdokonalování nabízené škály služeb.
Klademe si za cíl flexibilně reagovat na potřeby a požadavky zákazníků, resp. vytvořit nabídku služeb na míru zákazníkovi, přičemž důraz je kladen především na kvalitu poskytovaných služeb, dodržování termínů a oboustranně přijatelnou cenu.


2. Odborný růst zaměstnanců. Klíčem pro poskytování kvalitní péče zákazníkovi jsou kompetentní zaměstnanci. Systematicky a dlouhodobě budeme věnovat pozornost posilování odborného, profesního a osobního růstu našich zaměstnanců. Zaměstnanec musí plnit všechny svoje povinnosti a úkoly svědomitě a s plným nasazením. Jeho kladný vztah a loajalita ke společnosti je podmínkou kvalitní práce. Jeho aktivita a zapojení do dění společnosti je základem našeho úspěchu.


3. Zavedení a zdokonalování systému managementu kvality. Vedení společnosti usiluje o zmapování, popis, řízení a zdokonalení veškerých procesů ve společnosti probíhajících s důrazem na procesy ovlivňujících kvalitu našich služeb zákazníkům. Cílem je vytvořit fungující systém řízení kvality, který vychází zejména z jasně udělené pravomoci a odpovědnosti, otevřené a srozumitelné komunikace v rámci společnosti a správné motivace.


4. Řízení procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů. Vedení společnosti se zavazuje důkladně vybírat, hodnotit a kontrolovat dodavatele, kteří mají vliv na výsledný produkt společnosti tj. poskytování bezpečnostních a úklidových služeb. Cílem je zajistit co největší míru shody dodávaného produktu s požadavky a potřebami zákazníka na produkt resp. službu.

Vedení společnosti se v zájmu dosažení stanovených zásad zavazuje:


• vyhlášenou Politiku kvality ročně upřesňovat do měřitelných a hodnotitelných cílů kvality,
• vytvářet podmínky a plánovat nezbytné lidské, materiální a finanční zdroje pro splnění těchto cílů kvality všem zaměstnancům společnosti,
• plnění stanovených cílů průběžně kontrolovat a případně vyvozovat opatření k nápravě,
• zajišťovat pravidelné seznamování zaměstnanců a veřejnosti s dosaženými výsledky,
• plnit požadavky a neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality dle norem ISO.

Od zaměstnanců společnosti se očekává:


• důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému managementu kvality,


• bezchybné plnění stanovených pracovních úkolů,


• vstřícný a profesionální přístup k realizaci oprávněných požadavků a přání zákazníků,


• aktivní účast na zavedení, udržování funkčnosti a zlepšování systému managementu kvality,


• přijetí a důsledné uplatňování zásad vyhlášené Politiky kvality.

 

 

   

design © minos-ims